İL HIFZISIHHA KURULU’NUN, BERBER, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONLARI/MEZKEZLERİ, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN EK TEDBİRLERE İLİŞKİN KARARI

ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
06.05.2020 tarihli 89780865-153-E.7647 sayılı “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması
Genelgesi” konulu içişeri Bakanlığı Genelgesi’nin ve 47 nolu Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın 11.
maddesinde yer alan “Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine
verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir” maddesi sektörden
gelen talepler doğrultusunda “Bilimsel Danışma Kurulu” tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme
sonucunda COVID-19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve
hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak
sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak
yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “COVID-19 Kapsamında
Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmişi ve bu eklemelere istinaden aynı
rehberde yer alan “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” baĢlığındaki
“bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu
geçici süreliğine durdurulmalıdır” ibaresi kaldırılmış ve içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata
ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle düzenlemeleri yapılmıştır.
Benzer şekilde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında da
Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile “Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak
Şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” cümlesi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi
olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla
yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi konularında güncelleme yapılmıştır.
Bu kapsamda Ordu ili genelinde;
1- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, güzellik merkezlerinde, market ve süpermarketlerde
yukarıda belirtildiği şekilde hareket edilmesine, ayrıca tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde Sağlık
Bakanlığının yayınlamış olduğu güncel Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre iş ve işlemlerin
yürütülmesine, Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

TEMA VAKFI GÖNÜLLÜ FATSA İLÇE SORUMLUSU ARIYOR

Sonraki Haber

AKKUŞ’UN YEŞİLKÖY MAHALLESİNDE KARANTİNA SONA ERDİ