İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 27.11.2020 tarihinde aldığı kararlar

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 27.11.2020 tarihinde saat 19.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bu doğrultuda;
­ Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen 01.10.2020 tarih ve
13588366/149/1604 sayılı yazıda; “COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin
korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasının ve ileri tarihe
ertelenmesinin önerildiği” belirtilmiş,
­ 02.10.2020 tarih ve 89780865­153­16230 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha
Kurul Kararları ile Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde
bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi hususu bildirilmiştir.
Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve
özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş
görüldüğü kamuoyunun malumudur.
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına iletilen 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı
yazıda da; “Dünyada halen COVID­19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid­19
vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına
alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık
yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi
beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID­19 Bilimsel Danışma
Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının
yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini önermiştir.” denilmektedir.
2 / 2
Bu doğrultuda;
17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256
sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki
veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç
defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığınca da 24.11.2020 tarihli
Onay ile Derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir.
Bu bağlamda İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve 19961 sayılı Genelgesi
çerçevesinde;
• Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; İlimizde daha
önceden 02.10.2020 tarih ve 151 nolu karar ve bu kararı revize eden 09.10.2020 tarih ve
152 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması
kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel
kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması
ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden
olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının
denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre
Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Haber

TAKVİM GAZETESİ OBB’Yİ TAM SAYFA HABER YAPTI

Sonraki Haber

Akkuş Belediyespor Kızıltepe Maçına Hazır